Home / Amatörradio / Stadgar för Stockholms Läns Radioamatörer

Stadgar för Stockholms Läns Radioamatörer

§1. Namn och säte

Föreningens namn är Stockholms Läns Radioamatörer. Föreningen har sitt säte i Stockholms län, Haninge kommun.

§2. Ändamål

Föreningen är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation vars medlemmar är intresserade av radio, både privatradio och amatörradio. Särskilt ungdomar ska stödas för att  komma in i hobbyn.
Föreningens ändamål är:
- att förena både privatradio och amatörradio under samma tak.
- att aktivt intressera ungdomar för hobbyn
- att vara sina medlemmars kontaktorgan gentemot olika myndigheter och samarbetsorgan
- att vid behov och möjlighet kunna ställa sina resurser och kunnande till förfogande för olika       sambandsfrågor inom samhället.

§3. Medlemskap

Medlemskap erhålls av varje enskild person eller organisation som betalar föreningens medlemsavgift samt är villig i god samförstånds- och kamratanda verkar för föreningens ändamål och som ansluter sig till föreningens stadgar.

Medlemmar som inte rättar sig efter föreningens stadgar eller motarbetar föreningens intressen och beslut, kan uteslutas genom ett styrelsebeslut.

Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen, äger inte rätt att få ut någon andel av årsavgiften eller andra avgifter vilka beslutas av årsmötet. Utesluten medlem kan få sitt återinträde prövat av styrelsen.

Medlem skall hålla föreningen informerad om aktuell adress och e-postadress för kallelser och information.

Vad gäller medlems tilldelad klubbsignal för PR-bandet får den endast användas på kanal 1-40 FM och kanal 24 SSB.

För klubbkanal gäller för PR-bandet kanal som bestäms av styrelse efter förslag av medlemmar, Amatörradio 2 meter och 70 cm likaledes betäms av stryrelse efter förslag från medlemmarna.

§4. Avgifter

Medlem erlägger en årlig medlemsavgift vars storlek fastställes av årsmötet som också beslutar om senaste betalningsdag. Medlemskap träder i kraft när årsavgift har erlagts. Vid beviljat medlemskap under verksamhetsårets sista två månader gäller årsavgiften även för nästkommande verksamhetsår.

Styrelsen äger rätt att besluta om differentierad medlemsavgift för ungdom, familj eller förening, samt del av år.

 

§5. Verksamhetsår- och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår

§6. Styrelse

Styrelsen är föreningens förvaltande organ och ansvarar för föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna och årsmötets beslut.

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter som väljs på två år, samt två suppleanter som väljs på ett år.
Ordföranden och två ordinarie ledamöter väljs på jämna år. Sekreterare och en ordinarie ledamot väljs på ojämna år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga funktionärer.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen
- Fastställer själv sin arbetsordning
- skall varje verksamhetsår hålla minst fyra styrelsemöten
- svarar för att styrelsemöten och årsmöten protokollförs. Arkivering skall ske av årsmötes- och styrelseprotokoll samt av föreningens inkommande och utgående skrivelser.
- utser firmatecknare
- förvaltar föreningens tillgångar och avlämnar till årsmötet verksamhets- och ekonomisk berättelse omfattande räkenskapsåret.
- ansvarar för att inköp och övriga ekonomiska åtaganden till betydande belopp i förväg skall ha beslutats av styrelsen
- är beslutsmässig efter att samtliga styrelseledamöter kallats skriftligen eller via E-post, minst sju dagar i förväg till sammanträdet ifråga, och minst tre av de kallade är närvarande.
- skall tillse att kontinuerliga kontakter upprätthålls med föreningen Sveriges Sändareamatörer.
- utser övriga funktionärer nödvändiga för verksamheten.

§7. Revision

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall fortlöpande skall fortlöpande granskas av de på årsmötet valda revisorerna. En skriftlig revisionsberättelse skall avges och föredras på årsmötet.

§8. Ersättare vid avgång

Om styrelse ledamot, revisor eller ledamot i valberedningen avgår före valperiodens utgång och suppleant inte finns, skall styrelsen utse adjungerad ledamot för tiden fram till nästa årsmöte.

§9 Årsmöte

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas senast 15 mars. Till årsmötet kallas medlemmar skriftligen, alternativt via E-post, senast tre veckor före årsmötesdagen, handlingar finns att hämta senast 14 dagar innan årsmötet hos ordförande/kassör.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma

1 Mötets öppnande

2 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst

3 Godkännande av dagordning

4 Fastställande av röstlängd

5 Val av mötesordförande

6 Val av mötessekreterare

7 Val av två justerare

8 Val av rösträknare

9 Verksamhetsberättelse

10 Ekonomisk redovisning

11 Revisorernas berättelse

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13 Fastställande av medlemsavgift

14 Motioner och inkomna förslag till styrelsen

15 Verksamhetsplan

16 Val av styrelse för 2009

- Val av två ledamöter på 2 år

- Val av två suppleanter på 1 år

17 Val av valberedning

18 Val av revisor

19 Övriga frågor (ej beslut)

20 Mötets avslutande

§10 Valberedning

Valberedning

-          Skall föreslå styrelsekandidater till de förtroendeuppdrag som väljs av årsmötet.

-          Skall verka för ombyte och kontinuitet samt ta hänsyn till medlemsstrukturen i föreningen vid förslag till kandidater.

-          Skall presentera sitt förslag till kandidater senast 14 dagar innan årsmötet.

§11 Motioner

Medlem som önskar få någon fråga behandlad vid föreningens årsmöte skall till styrelsen göra skriftlig anmälan senast 1 januari årsmötesåret. Motioner och styrelsens yttrande finns att hämta senast 14 dagar innan årsmötet hos ordföranden/sekreterare.

§12 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas då minst en tredjedel av föreningens medlemmar skriftligt anhållit om detta eller om styrelsen/revisor påkallat detta. Vid extra årsmöte skall kallelsen innehålla de frågor som skall behandlas samt punkterna 1-8enligt dagordning en för ordinarie årsmöte. Utskick skall ske till alla medlemmar senast tre veckor innan mötesdagen. Beträffande protokoll gäller vad som stadgas i paragraf 6 för årsmötet.

§13 Röstförfarande

Vid val har varje medlem en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Vid personval avgör lotten vid lika röstetal. Enkel majoritet är gällande utom vid stadgeändring eller upplösning av föreningen. Fullmakter är tillåtna men medlem får bara rösta för fullmakt förutom sin egen röst.

§14 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre än att ett enhälligt beslut härom fattas på två ordinarie årsmöten, eller ett beslut om ändringar fattas på två av varandra följande möten, varav ett är  ordinarie årsmöte och ett är extra årsmöte, samt att det förflutit mins 30 dagar mellan de båda mötena. På båda mötena måste stadgeändringen bifallits av minst tre fjärdedelar av de röstande. Ändringsförslaget skall utförligt ha presenterats i kallelsen till mötena i fråga.

§15 Upplösning av föreningen

Beslut om föreningens upplösning måste, for att äga giltighet, bifallas av minst tre fjärdedelar av de röstande på två av varandra följande möten, vara ett ordinarie årsmöte och ett extra årsmöte, samt att det förflutit minst 30 dagar mellan mötena.
Kallelsen till mötena skall tydligt presentera förslaget till upplösning. På det senare av dessa möten skall beslutas om hu föreningens tillgångar skall fördelas, i överensstämmelse med föreningens ändamål.

 

Haninge 2014-07-20